Kraftutbygginga i Røldal er ei av dei mest inngripande i Norge. Store områder natur vart rasert og Røldal mista store deler av sitt næringsgrunnlag.

Hydro og regjeringa har brote alle punkt i avtalen med lokalsamfunnet.
Avtalen (konsesjonen gitt ved kongelig resolusjon) er ein samfunnskontrakt
der heimfallet (jf. konsesjon pkt. 18) er vesentleg for sjølve utbygginga –
og ei forutsetning for utbyggar, vertskommunane, grunneigerar og det Norske folk.

Røldal er inneklemt av tre reguleringsmagasin; Røldalsvatnet – Valdalsmagasinet (bilete) – Votnamagasinet. 
Turistattraksjonen Novlefoss er tørrlagd. Eigedomane i Valdalen vart tvangserverva.

Kraftproduksjonen medfører stor risiko for ferdsel i nærområdet og ein stor del av året framstår områda som bombekrater.

Hydro/Lyse får overta anlegga GRATIS «til evig tid» på heilt feil grunnlag. Dette må bli stoppa. 
Fullstendig gjennomgang av heile konsesjonen* er nødvendig for å få til ei berekraftig og miljøvenleg utvikling for komande generasjonar.

Novlefoss i Røldal – Tørrlagt heile året etter Hydro si utbygging i 1966.

Vi stiller følgjande krav:

  • Heimfall til Staten må skje som forutsett i opprinneleg  konsesjon og vedtak ved kongelig resolusjon datert 21. desember 1962. 

  • Vertskommunane Ullensvang og Suldal må få sin rettmessige part.

  • Full gjennomgang av heile konsesjonen er nødvendig.

  • Respekt for lokalsamfunn og fellesskap.

.

Denne nettsida er ei opplysningsside om saka og du vil finne både historiske dokument, politiske innspel, bilder og filmar her.

Hydro/Lyse-avtalen skal opp og fram i søkelyset.
Ønsker du og hjelpe oss med å fremme denne prinsipielt svært viktige
saken og skape positiv endring både nasjonalt og lokalt i Røldal-Suldal.
Det kan du bl.a. gjere ved å dele, like eller Vippse # 696902
❤️-takk for støtte til å styrke initiativet vårt.
Klikk her for å gå til Vipps (kun på mobil)

Valdalen er store deler av året heilt fylt med vatn. Her låg 18 stølar og over 100 driftsbygningar. Lokalsamfunnet mista mesteparten av sitt næringsgrunnlag.

KORT OM SAKA:

Valdalen var ein stor dal med 18 stølar som var i full drift på 60-tallet.

Med konsesjonen i 1962 fekk Hydro løyve til å byggja kraftverk og heile dalen vart neddemt og gjort om til eit stor magasin.

Heile dalen forsvann og resterande område er no utilgjengeleg 6-8 månadar i året.

Lokalsamfunnet mista heile sitt næringsgrunnlag. Over 100 driftsbygningar fantes i denne dalen.

Fordi Valdalen forsvann vart så stor del av produksjonsgrunnlaget for geitostysteriet borte at ysteriet måtte innstille drifta. Resten av næringa i Røldal forsvann gradvis i åra etter.

Røldal vart særleg hardt ramma av kraftutbygginga:

Ranet som skjer akkurat no:

Konsesjonen* for Valdalen går ut den 21. desember 2022.
I 2020 fusjonerte Hydro med Lyse og samtidig søkte det nye kraftselskapet om å drifte Røldal-Suldal Kraft vidare «til evig tid» og på samme vilkår som gitt i 1962. 

11. juni 2021 blei dette godkjent av regjeringa. 

  • * Kva er konsesjon?
    Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.
    Konsesjonspliktige tiltak, som bygging av kraftverk og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg behandles etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen.


Kraftutbygginga i Røldal er ein av dei mest inngripande i Norge.

Myndighetene og kraftselskapet har halde lokalsamfunnet for narr i 59 år. Røldal har mista alt.

Etter å ha ofra natur, miljø og kultur i snart 60 år fortener bygda ein skikkeleg gjennomgang og vurdering på kva som kan gjerast for å betra situasjonen.

Røldal grunneigarlag har laga ein kort film som tar for seg den lokale krafthistoria.

Fullstendig gjennomgang av heile konsesjonen* er nødvendig for å få til ei berekraftig og miljøvenleg utvikling for komande generasjonar.

Her feirer Tina Bru (Olje- og energiminister) ny avtale med kake lenge før saka kom til vurdering i Stortinget (Stavanger Aftenblad / NTB)


Relevante artiklar:

Klassekampen: Hydro har sikra ein måte å unngå heimfall

Stavanger Aftenblad: Hydro og Lyse etablerer felles kraftgigant

NRK: Refser avtalen til ny kraftgigant: – Vi går glipp av flere titalls millioner i året

NRK: Kommunen meiner dei går glipp av vasskraft-millionar – no sender dei protest til Stortinget

NRK Distriktsnyheter: 8. juli 2021 – Røldal protest

Hydro/Lyse-avtalen skal opp og fram i søkelyset.
Ønsker du og hjelpe oss med å fremme denne prinsipielt svært viktige
saken og skape positiv endring både nasjonalt og lokalt i Røldal-Suldal.
Det kan du bl.a. gjere ved å dele, like eller Vippse # 696902
❤️-takk for støtte til å styrke initiativet vårt.
Klikk her for å gå til Vipps (kun på mobil)

Nyeste dokumenter:

Hydro-Lyse-avtalen er ulovlig

Publisert i Suldalsposten 12. mai 2020 – Skrevet av Tom Olsen Dette lesarbrevet har delvis vore på…