Skriftleg innspel frå Heine Eikemo – Dok8

Skiftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021)  FråHeine Eikemo Bygdavegen 132 5760 RØLDAL 10.01.2021  Til Energi-og miljøkomiteen  Viser til Dykkar ønske om skriftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021) og vil prøva koma med nokre viktige moment i forhold til om framtidig regulant av Valldalsområdet bør få tidsuavgrensa konsesjon eller ikkje, med konsesjonsvilkår frå 1962.  Etter min, og …

Risiko i reguleringsområda – ferdsel spesielt

Skrevet av Olav Rabbe – januar 2021 Røldal har to kraftmagasin som er klassifisert i høgaste risikoklasse (klasse 4) I tillegg er Røldalsvatnet senka inntil 17 meter ein stor del av året. Det er nødvendig med uavhengig geologisk vurdering av risiko for ras i samband med følgjande reguleringsmagasin: Valdalen: Bilvegen på vestsida av magasinet er …

Stølsdalen Valdalen

Valdalen i Røldal har vore stølsdal i uminnelege tider og grunneigarlaget har eit sterkt ønskje om igjen å få definert dalen til stølsdal. Fylkestinga for Vestland og Vestfold-Telemark har no gjort vedtak i samsvar med innstillinga om rullering av Regionplan for Hardangervidda.Det gjenstår eit tilsvarande vedtak i fylkestinget for Viken. Harald H Kvaalen frå Haukeli …

Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte

Stavanger Aftenblad, fredag 19. januar 1962: Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte Konsesjonsavgifta rådd til kr. 4.50 pr. hestekraftKrav om vegar i Valdalen og frå Botnen til GrytøyrHydro lyt vera med på å løysa mange oppgåver Røldal kommunestyre hadde igår føre seg konsesjonssaka forNorsk Hydro i eit møte som varde …

Innspel – Dok8 (Sondof Rabbe)

Sondof Rabbe – Haukelivegen 90 – 5760 Røldal 10.01.21 TilEnergi- og miljøkomitéen Dokument 8:82S (2020-2021) Innspel Røldal Suldal Kraft sine anlegg vart i hovudsak bygd ut på 1960-talet. Det er seinare gjort ein del tilleggsutbyggingar i nokre mindre vassdrag innafor området. Utbygginga skulle gje kraft til aluminiumsproduksjon på Karmøy – industrireising var svært aktuelt i …