Skriftlig innspill -Naturvernforbundet, Sabima, NJFF, WWF, DNT og Norsk Friluftsliv

 Oslo, 11.01.2021  Til: Stortingets energi- og miljøkomite (energi-miljoe@stortinget.no)  Stortinget må støtte forslagene om å beslutte åpning av vilkårsrevisjon i forbindelse med Røldal–Suldal-konsesjonene. Vannkraftproduksjonen må bli mer miljøvennlig med moderne miljøtilpasninger basert på oppdatert kunnskap.  Naturvernforbundet, Sabima, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF-Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv viser til representantforslag 82 S (2020-2021) fra …

Skriftleg innspel frå Heine Eikemo – Dok8

Skiftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021)  FråHeine Eikemo Bygdavegen 132 5760 RØLDAL 10.01.2021  Til Energi-og miljøkomiteen  Viser til Dykkar ønske om skriftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021) og vil prøva koma med nokre viktige moment i forhold til om framtidig regulant av Valldalsområdet bør få tidsuavgrensa konsesjon eller ikkje, med konsesjonsvilkår frå 1962.  Etter min, og …

Risiko i reguleringsområda – ferdsel spesielt

Skrevet av Olav Rabbe – januar 2021 Røldal har to kraftmagasin som er klassifisert i høgaste risikoklasse (klasse 4) I tillegg er Røldalsvatnet senka inntil 17 meter ein stor del av året. Det er nødvendig med uavhengig geologisk vurdering av risiko for ras i samband med følgjande reguleringsmagasin: Valdalen: Bilvegen på vestsida av magasinet er …

Stølsdalen Valdalen

Valdalen i Røldal har vore stølsdal i uminnelege tider og grunneigarlaget har eit sterkt ønskje om igjen å få definert dalen til stølsdal. Fylkestinga for Vestland og Vestfold-Telemark har no gjort vedtak i samsvar med innstillinga om rullering av Regionplan for Hardangervidda.Det gjenstår eit tilsvarande vedtak i fylkestinget for Viken. Harald H Kvaalen frå Haukeli …

Innspel fra Nils Petter Rabbe – Dok8

Til energi- og miljøkomiteen Angående sak Dokument 8:82 S (2020–2021) Representantforslag om ny konsesjon forRøldal-Suldal kraftanlegg Viser til representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg.Dette er ein enorm sak som vil definere dagens Stortingspolitikarar i mange generasjonar framover.Stortinget vil anten vedta ein fornyelsessak til det beste for heile det norske samfunnet – eller eiløysing basert …

Uttalelse fra Den Norske Turistforening 13. desember 1961

St. Prp. Nr 29Tillatelse for et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og staten som deltakere, til erverv og regulering i Røldal—Suldalvassdraget m. v. Den Norske Turistforening harsendt Hovedstyret denne uttalelse datert 13. desember 1961: «Den Norske Turistforening har behandletsaken i møte den 11. ds. DNT vil ikke motsette seg en rimelig regulering av dette vassdrag, …

Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte

Stavanger Aftenblad, fredag 19. januar 1962: Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte Konsesjonsavgifta rådd til kr. 4.50 pr. hestekraftKrav om vegar i Valdalen og frå Botnen til GrytøyrHydro lyt vera med på å løysa mange oppgåver Røldal kommunestyre hadde igår føre seg konsesjonssaka forNorsk Hydro i eit møte som varde …

Innspel – Dok8 (Sondof Rabbe)

Sondof Rabbe – Haukelivegen 90 – 5760 Røldal 10.01.21 TilEnergi- og miljøkomitéen Dokument 8:82S (2020-2021) Innspel Røldal Suldal Kraft sine anlegg vart i hovudsak bygd ut på 1960-talet. Det er seinare gjort ein del tilleggsutbyggingar i nokre mindre vassdrag innafor området. Utbygginga skulle gje kraft til aluminiumsproduksjon på Karmøy – industrireising var svært aktuelt i …