Endring i konsesjonsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft – 5.november 1964 (Bilveg i Valdalen, båt og weasel-rute utgår)

Meddelte vassdragskonsesjoner 38. Røldal-Suldal Kraft A/S. (Endring i vilkårene for tillatelse gitt vedkgl. resolusjon av 21. desember 1962 til erverv og regulering i Røldal-Suldalvassdraget m. v.)Kgl. res. 5. november 1964. Ved kgl. resolusjon av 21. desember 1962 fikk med Stortingets samtykke for Røldal-Suldal Kraft A/S til å foreta regulering av Røldal-Suldalvassdragene. I brev av 14. …

Tillatelse for Røldal-Suldal Kraft til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av Stølsåna i Røldal-Suldal vassdraget, 17.april 1964

Industridepartementet St. prp. nr. 114. (1963-64) Tillatelse for Røldal-Suldal Kraft AS til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av Stølsåna i Røldal-Suldal vassdraget. Tilråding fra Industridepartementet av 17. april 1964, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. (Foredratt av statsråd Karl Trasti. ) Med Stortingets samtykke ble ved kongelig resolusjon av …

Vassdragskonsesjon for Røldal-Suldal Kraft 21. desember 1962 (Hoveddokument)

Meddelte vassdragskonsesjoner 1962. 53.     Et stiftendes aksjeselskap med A/ S Rjukanfos og staten som deltakere. (Tillatelse til erverv og regulering i Røldal­-Suldalsvassdragene m. v.)Kgl. res. av 21. desember 1962. Stortinget har ifølge meddelelse fra dets presidentskap i møte 10. desember 1962 gjort følgende vedtak: «Stortinget samtykker i at et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og …

Uttalelse fra Røldal herredstyre 18. januar 1962

St. prp. nr. 29. 16 – 1962-63 Tillatelse for et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og staten som deltakere, til erverv og regulering i Røldal—Suldalvassdraget m. v. Røldal herred styre vedtok i møte18. januar 1962 enstemmig følgende uttalelse:«I Norsk Hydro sin konsesjonssøknad m/vedlegg p. v. a. dotterselskapet A/S Rjukanfoss, er det gjort nærare greide for …

Uttalelse fra Røldal jordstyre 10. mai 1961

St. prp. nr. 29. 16 – 1962-63 Tillatelse for et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og staten som deltakere, til erverv og regulering i Røldal—Suldalvassdraget m. v. Røldal jordstyre (bilag 12) uttaleri møte 10. mai 1961:«Vedk. Røldalsvatnet.Det må vera eit vilkår for konsesjonen atdet vert bygt veg langs med heile austsida avvatnet, av hensyn til …