Kraftressursane til fellesskapets beste?

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad 25. januar 2021 kl 04.00 – Skrevet av Sondof Rabbe MEININGAR Adm.dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse skriv i Haugesunds Avis 19.01.21 om samarbeidsavtalen for Røldal Suldal Kraft – mellom Hydro og Lyse. Han fokuserer særlig på at Hydro blir sikra kraft til industriverksemd, men kjem lite inn på Lyse si rolle og …

Røldal-Suldal Kraft-høyringa: – Røldal har «blødd» i tre generasjonar

Artikkel fra Haugesunds Avis 21. januar 2021, kl 11:14 – Skrevet av Sigmund Hansen Dei skriftlege innspela til Stortingets energi- og miljøkomite om korleis framtida skal organiserast for Røldal-Suldal Kraft er uvanleg mange. Over 30 er kommen inn. Og dei spriker. ULLENSVANG: Høyringssvara kjem frå Hydro, Lyse, vertskommunane Ullensvang og Suldal, frå fagforeiningar, miljøorganisasjonar og interesseforeiningar …

Risiko i reguleringsområda – ferdsel spesielt

Skrevet av Olav Rabbe – januar 2021 Røldal har to kraftmagasin som er klassifisert i høgaste risikoklasse (klasse 4) I tillegg er Røldalsvatnet senka inntil 17 meter ein stor del av året. Det er nødvendig med uavhengig geologisk vurdering av risiko for ras i samband med følgjande reguleringsmagasin: Valdalen: Bilvegen på vestsida av magasinet er …

Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte

Stavanger Aftenblad, fredag 19. januar 1962: Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte Konsesjonsavgifta rådd til kr. 4.50 pr. hestekraftKrav om vegar i Valdalen og frå Botnen til GrytøyrHydro lyt vera med på å løysa mange oppgåver Røldal kommunestyre hadde igår føre seg konsesjonssaka forNorsk Hydro i eit møte som varde …

Dragkamp om milliardar i Røldal-Suldal Kraft: Stortinget har krava sine klare om ein månad

Artikkel frå Hardanger Folkeblad – 7. januar 2021, kl 19:25 – Skrevet av Sigmund Hansen Den politiske prosessen i Stortinget om dei framtidige driftsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft A/S har starta. (Haugesunds Avis) RØLDAL: Om ein månad vil folk i Røldal og resten av Ullensvang kommune, og i Suldal, vita kva stortingspolitikarane meiner om søknaden frå Lyse og …

– Berre for oss snakkar vi om tap av 50 millionar kroner årleg

Artikkel frå Hardanger Folkeblad – 15. desember 2020, kl 18:49 – Skrevet av Sigmund Hansen Stortinget vedtok måndag å oversenda representantforslaget frå seks Ap- og Sp-representantar som krev nye konsesjonsvilkår når Lyse og Hydro overtar Røldal-Suldal Kraft til klima- og miljøkomiteen for behandling. (Haugesunds Avis) ULLENSVANG: – Me fekk forsikringar frå Olje- og energidepartementet at dei …

Røldal Suldal Kraft – selskapsfinte mot heimfallsrett

Publisert i Hardanger Folkeblad – fredag 4. desember 2020 NORSK HYDRO fekk konsesjon for anlegga til Røldal Suldal Kraft ved kongelig resolusjon 21.12.1962. Konsesjonen er ba- sert på heimfall til Staten etter 60 år – kfr. pkt 18. Regulerings- konsesjonen kan ikkje overdras – pkt. 19. BYGDENE RØLDAL og Suldal har ofra store verdiar, dette …

Ordførarane i Ullensvang og Suldal til Oslo: Vil stoppa «Lyse/Hydro-ranet» av Røldal-Suldal Kraft

Skrevet av Sigmund Hansen – Publisert 14. november 2020 i Haugesunds Avis – Er det rimeleg at tolv eigarkommunar i kraftselskapet Lyse A/S i Sør-Rogaland pluss Hydrokonsernet skal hausta overskotet frå den enorme vasskraftproduksjonen i Røldal-Suldal Kraft til evig tid, medan vertskommunane sit att med lite og ingenting? ULLENSVANG/SULDAL: Mannen som spør er ullensvangordførar Roald Aga …