Hvem skal eie fisken, oljen, vinden, vannet mv. og – nå igjen vannkraften?

Novlefoss, Røldal - høsten 2020
Novlefoss, Røldal.

Skrevet av Kåre Paulsen – 30. januar 2021

Hjemfall er at det «private eierskapet» til vannkraft går vederlagsfritt tilbake til staten etter 60 år. For RSK er dette i 2022.

Hjemfallet en samfunnskontrakk mellom vannkraftutbygger og Norges befolkning og er en del av konsesjonene jf. punkt 18 og 19 i Hydro Røldal og Suldal (RSK) sin konsesjon gitt 21.12.62 til den norske stat og nåværende Hydro. Den norske stat eide 50 % på dette tidspunkt og Hydro overtok 45,21 % av staten sin eierposisjon i 1982. Statkraft (som enn så lenge er Norges befolkning sin eiendom) eier 8,64 % i RSK AS. Den overnevnte konsesjon ville ikke bli gitt uten den norske stat sin eierposisjon.  (https://www.nve.no/kdb/sc46.pdf).

Konsesjonen (reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement) med tilhørende hjemfall er rettslig bindene både for utbygger (konkrete bestemmelser/forutsetninger med tilhørende grunnlag for erverv og ekspropriasjon mv), en forutsetning for grunneiernes/rettighetshavere sine salg (salg/tvangssalg mv. av sine rettigheter), vertskommuner (sine lovpålagte rettigheter mv) og Norges befolkning (eierne av naturressursene i Norge).

Når det gjelder RSK og sine inngrep og konsekvenser så er det ikke tvil om at Røldal ble rasert sett i forhold til landskap, miljø og mulig fremtidig næringsvirksomhet Tilsvarende konsesjon ville ikke bli gitt i dag. https://vimeo.com/488001235/bab3ef4b90

Vises her og til følgende lite utdrag fra Røldal Heradstyre 18. januar 1962:

«Ein kan dermed sikkert slå fast, at ved dei planlagde regulerings- og utbyggingsarbeid vil Røldal misse fundamentale delar av sitt næringsgrunnlag. Inngrepa vil i røynda verta av ein slik storleik og av ei så alvorleg natur at kommunen har vore inne på tanken om å leggja ned protest mot gjennomføring av planane. 

Når ein likevel tek omsyn til at konsesjonssøknaden gjeld eit prosjekt av stor nasjonaløkonomisk vekt, vil Røldal kommunestyre ikkje setje seg imot at det på visse vilkår vert gjeve konsesjon, men då må det og frå konsesjonssøkjaren si side, så langt råd er, verta ytt og ofra noko for å søkje å avbøte skadeverknadene og den alvorlege forringinga av levevilkåra i den bygda som den veldige kraftutbygginga i fyrste rekkje vil gå ut over.»

På bakgrunn av «lobbyvirksomhet» i Brussel fra Hydro (https://www.hydro.com/no-NO) mfl. kom EFTA-domstolen sommeren 2007 til at industrikonsesjonslovens ulike vilkår for private og offentlige innehavere av vannfallskonsesjoner var i strid med EØS-avtalen.

Som følge av resultatet i dommen vedtok Stortinget høsten 2008 endringer av industrikonsesjonsloven (resultatet til dels styrt av Hydro, Elkem og deres medhjelpere «bak lukkede dører»).

Dette medførte at det er kun offentlige aktører som kan heretter få konsesjon til erverv av eiendomsrett til vannfall. Lovendringen medførte også at private rettssubjekter kunne erverve/eie inntil en tredjedel i offentlig eide vannkraftverk i evigvarende tid. Lovendringen medførte også at de private – Elkem og Hydro kunne selge til markedspris før hjemfall. (Markedspris i denne sammenheng er gitt av at den offentlige kjøper får evigvarende konsesjon og ikke selgers begrensede gjenværende konsesjonstid.  Dette betyr at en privat eier kunne selge sitt kraftverk umiddelbart før konsesjonstidens utløp til en pris som gjenspeiler evigvarende konsesjon).

Det siers seg selv at en slik kjempegavepakken basert på ran av Norges befolkning og som politikere og fagforeningsfolk mv ga til sine venner Elkem og Hydro, ble meget godt mottatt og Elkem solgte raskt sine kraftverk (de aktuelle for hjemfall) for 6 milliarder kroner (kr 6.000.000.000).

Hydro har fortsatt 5 kraftverk i «sitt eie» (har en egenproduksjon i dag, inkl. RSK på ca. 9,4 TWh), har heller ikke til hensikt å etterleve sin samfunnskontrakt dvs. å la dem hjemfalle til staten – Norges befolkning (hvorfor etterleve vår samfunnskontrakt med Norges befolkning (jf. § 18 i konsesjonen) å gi det gratis til staten- Norges befolkning når vi kan sikre eierskapet til kraftverk på evigvarende tid gratis.

Dette er de nå i ferd med å få til for RSK (årsproduksjon ca. 3,2 TWh) med god hjelp av sine politiske venner, fagforeningsvenner etc. og Lyse Kraft. (https://www.nrk.no/vestland/lokalsamfunnet-reagerer-pa-ny-vannkraftavtale-mellom-lyse-og-hydro-1.15304692)

En må kunne si at verdinormer og moral er langt ifra – de ovennevnte selskaper mfl. sitt varemerke.  

Partiet Høyre mfl. mener at dette er en fremtidig måte å sikre kraftkrevendeindustri- kraft og danne grunnlag for langsiktig norsk industrisatsing i fremtiden, dvs. ved å la kraftselskapene bli organisert som ansvarlig selskap (ANS), i stedet for aksjeselskap, (AS) kan Hydro, Elkem og andre norske industriselskaper få ut kraft fra kraftselskapene, ikke bare utbytte/penger. Det vil si at de ønsker å fortsette med ranet av Norges befolkning https://www.industrienergi.no/nyhet/dette-kan-gi-industrien-i-norge-den-forutsigbarheten-de-trenger-for-a-satse/

De de elegant hopper over er at Hydro kan gjøre hva de vil med kraften og at Hydro Energi er pr dato den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i Norden (og Brasil). Det generelle bildet er at strømprisen i Norge (av forskjellige årsaker, kommenteres ikke her) vil øke i fremtiden og en må kunne forvente priser på inntil 40 – 60 øre pr kWh. Dette vil medføre at det er mye mer lønnsomt å selge kraften enn produsere/selge aluminium.   

Det er ikke stilt eller foreslått noen konkrete krav til Hydro og den evigvarende kjempegaven, alt er kun basert på at Hydro kan finne det lønnsomt å først utvikle et pilotprosjekt på Karmøy og senere bygge en gigantisk ny smelteovn, slik de har ønske om. Den såkalte gigantiske nye smelteovn er allerede lagt på is på ubestemt tid.  

Produksjonen i RSK er ca. 3,2 TWh (3.200.000.000 KWh) og den økonomiske verdien er minst ca. 1,2 milliarder kroner (kr. 1.280.000.000 pr. år i evigvarende tid dersom en legger 40 øre pr. kWh til grunn, herav antatt driftskostnader på 4-5 øre pr kWh). Som en sammenligning så er Drammen og Stavanger byer som bruker rundt 1 TWh pr. år.

Dette kommer i tillegg til at den kraftkrevende industrien i dag er sterkt gjennomsubsidiert og utgjør minst 10 milliarder i året. Hydro er en stor aktør i dette bilde og får en «god del» av disse subsidiene. Basert på data fra Hydro (2020) så brukte de 17 TWh i Norge pr. år og bare elavgiften som de slipper å betale utgjør minst 2,63 milliarder kroner pr. år, (kr 2.635.000.000 det legges til grunn 17 TWh og ca. 15,5 øre i elavgift som de slipper å betale). Hydro Norge har ca. 4820 ansatte (i Norge) og bare elavgiften som de slipper å betale utgjør ca. kr 550.000 pr. ansatt. Det må være noen grenser for hva en skal gi til spekulative selskaper.

Jeg kan ikke se at «de folkevalgte» på noen måte har lov, rett eller myndighet til å sette et pennestrøk over en juridisk bindene samfunnskontrakt (hjemfall) mellom Norges befolkning og utbygger og som ligger til grunn for RSK sin gitte konsesjon mv.- og gi dette til Hydro, gratis og for evigvarende tid.

Dette er et ran av Norges befolkning (inkl. grunneiere, rettighetshavere og vertskommuner).

Dersom «de folkevalgte» mener at de har lov, rett eller myndighet, så bør de dokumentere dette, – og i så fall så bør dette også gjelde motsatt vei dvs. at grunneiere, opprinnelig rettighetshaver etc. har rett til å få sine opprinnelige rettigheter tilbake i og med at en vesentlig forutsetning og del i samfunnskontrakten er strøket (hjemfallet).        

Flere av de politiske partiene (blant annet Arbeiderpartiet og Senterpartiet) har forfektet at eierskapet og inntektene fra naturressursene tilhører det norske folk og at de skal redusere forskjellene mellom de rike og folk flest, men ut fra det som er i ferd med å skje nå så er nok det viktigste tydeligvis å tilfredsstille de ressurs- og kapitalsterke særinteressene og det er ikke uten grunn at «politikerforakt» oppstår.

Det er snart et nytt valg og det er mange i Norges som lurer på ståstedet til det enkelte parti i sammenheng med våre naturressurser og har signaliserer at det er på tide at Norges befolkning «tar demokratiet» tilbake (stort demokratisk underskudd i dag som følge av at særinteressene styrer Norge).

Skal dere fortsette med å tilfredsstille de ressurs- og kapitalsterke særinteressene i og utenfor Norge eller har dere planer om å styrke demokratiet dvs. rydde opp i de problemstillingen som vi/dere allerede har skapt, naturressursene er Norges befolkning sin eiendom. Å rydde opp det er enkelt men det kreves politisk vilje og politikere som kan stå oppreist i litt vind – og hvem av dere er det som har ryggrad til å gjør det ??

En kan jo begynne med å stoppe/utsette den pågående prosessen knyttet til eierskap- Hydro, RSK og konstellasjonen Lyse i påvente av en grundig utredning/vurdering, juridisk betenkning mv. vi har rikelig med tid til dette.

Mvh

Kåre Paulsen
E-post: karepaulsen62@gmail.com
Telefon: 99444745

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..