Ny konsesjon for Røldal-Suldal Kraftanlegg – Dok8

Til: Energi- og miljøkomiteen  Fra: LVK- landssamanslutninga av Vasskraftkommunar  Dato: 11. januar 2021  NY KONSESJON FOR RØLDAL-SULDAL KRAFTANLEGG – Dok 8:82 S (2020-2021)  1. Innledning  Det vises til representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg (Dokument 8:82 S (2020–2021)), hvor følgende forslag er fremmet:  «1. Stortinget ber regjeringen samtidig med at det tas stilling til …

Skriftlig innspill -Naturvernforbundet, Sabima, NJFF, WWF, DNT og Norsk Friluftsliv

 Oslo, 11.01.2021  Til: Stortingets energi- og miljøkomite (energi-miljoe@stortinget.no)  Stortinget må støtte forslagene om å beslutte åpning av vilkårsrevisjon i forbindelse med Røldal–Suldal-konsesjonene. Vannkraftproduksjonen må bli mer miljøvennlig med moderne miljøtilpasninger basert på oppdatert kunnskap.  Naturvernforbundet, Sabima, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF-Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv viser til representantforslag 82 S (2020-2021) fra …

Skriftleg innspel frå Heine Eikemo – Dok8

Skiftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021)  FråHeine Eikemo Bygdavegen 132 5760 RØLDAL 10.01.2021  Til Energi-og miljøkomiteen  Viser til Dykkar ønske om skriftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021) og vil prøva koma med nokre viktige moment i forhold til om framtidig regulant av Valldalsområdet bør få tidsuavgrensa konsesjon eller ikkje, med konsesjonsvilkår frå 1962.  Etter min, og …

Risiko i reguleringsområda – ferdsel spesielt

Skrevet av Olav Rabbe – januar 2021 Røldal har to kraftmagasin som er klassifisert i høgaste risikoklasse (klasse 4) I tillegg er Røldalsvatnet senka inntil 17 meter ein stor del av året. Det er nødvendig med uavhengig geologisk vurdering av risiko for ras i samband med følgjande reguleringsmagasin: Valdalen: Bilvegen på vestsida av magasinet er …

Stølsdalen Valdalen

Valdalen i Røldal har vore stølsdal i uminnelege tider og grunneigarlaget har eit sterkt ønskje om igjen å få definert dalen til stølsdal. Fylkestinga for Vestland og Vestfold-Telemark har no gjort vedtak i samsvar med innstillinga om rullering av Regionplan for Hardangervidda.Det gjenstår eit tilsvarande vedtak i fylkestinget for Viken. Harald H Kvaalen frå Haukeli …

Innspel fra Nils Petter Rabbe – Dok8

Til energi- og miljøkomiteen Angående sak Dokument 8:82 S (2020–2021) Representantforslag om ny konsesjon forRøldal-Suldal kraftanlegg Viser til representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg.Dette er ein enorm sak som vil definere dagens Stortingspolitikarar i mange generasjonar framover.Stortinget vil anten vedta ein fornyelsessak til det beste for heile det norske samfunnet – eller eiløysing basert …

Innspel – Dok8 (Sondof Rabbe)

Sondof Rabbe – Haukelivegen 90 – 5760 Røldal 10.01.21 TilEnergi- og miljøkomitéen Dokument 8:82S (2020-2021) Innspel Røldal Suldal Kraft sine anlegg vart i hovudsak bygd ut på 1960-talet. Det er seinare gjort ein del tilleggsutbyggingar i nokre mindre vassdrag innafor området. Utbygginga skulle gje kraft til aluminiumsproduksjon på Karmøy – industrireising var svært aktuelt i …

Innspill ifbm utløpet av konsesjonen for Hydro/Røldal Suldal Kraft, revidert 8.jan

Hei! Som avtalt sendes en oppsummering av situasjonen rundt utløpet av Håraelva, utrasing og graving i arealene langs nedre del av elva samt historikk og dokumentasjon for hva som er tatt opp med regulanten uten at de har tatt og gjort noe med det de faktisk har ansvaret for. Det er heller ikke noe i …