Hei!

Som avtalt sendes en oppsummering av situasjonen rundt utløpet av Håraelva, utrasing og graving i arealene langs nedre del av elva samt historikk og dokumentasjon for hva som er tatt opp med regulanten uten at de har tatt og gjort noe med det de faktisk har ansvaret for. Det er heller ikke noe i noen av de utabeida rapportane som sier noe om forholdet – det var lovet.

Forholdet rundt utløpet av Håraelva er et konkret eksempel på forhold som regulanten ikke har vist og tatt ansvar for. Det kan være mange tilsvarende kjente eller ikke kjente saker i reguleringsområdet og det viser behovet for at regulantens plikter både må følges opp, og nå etter snart 60 år, gjennomgås slik at alle krav ajourføres ihht lover, krav og forventninger som gjelder fra 2021 og fremover.Det er forøvrig en vesentlig forskjell på alle omkringliggende forhold i 1960 når landet fortsatt var under oppbygging og nå i 2021 når landskap, klima og andre forhold har, og må ha, en helt annen oppmerksomhet.

Av erfaring vet vi at det kun er klare krav som nytter for å sikre at ting faktis blir gjort. 
For Røldal-Suldal-Kraft-utbygginga er det gylden mulighet til å gjøre noe med disse krava .

Vi er to grunneiere som eier på hver vår side av utløpet av Håraelva. Olav O Hårajuvet, eier av gnr 30 bnr 16 på vestsida og undertegnede Ola Hårajuvet, eier av gnr 30 bnr 86 på østsida.
Historikken ved selve utløpet vises greit i vedlegget (2019-01 Utløpet av Håraelva, kort bildehistorikk).
Det er flyfoto fra kartverket fra både før og etter utbygginga samt fram til nyere tid.

Det var mye utrasing, spesielt på 30/86 de første åra etter utbygginga før det roa seg noe i flere år. De siste åra, spesielt de 10+ siste har utgravinga tatt seg opp igjen og nå graver elva stadig meg på vestsida (30/16), se vedlegg. Ser ikke bort fra at dette kan ha med driftinga av kraftanlegga å gjøre (den er helt annerledes på 2000-tallet enn på 1900- tallet). Det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før mer areal forsvinner på vatnet her.
Pa grunn av gravinga og utrasinga er elve- og vannkanten usikker og farlig å ferdes ved og på.

Første kontakt med regulanten om dette ble tatt for mange år siden uten at de kom på banen og/eller at noe ble gjort. Dessverre har jeg ikke dokumentasjonen på dette. Den gang gjorde en det meste pr telefon og hadde en annen tillit til hverandre enn i dag. 

Siden vi alltid har visst at konsesjonen utløper ved slutten av 2022 tenkte vi at det var rett å ta opp denne problemtakken når konsesjonsperioden gikk mot slutten. I forbindelse med at regulanten gjorde avtaler med kommunene Odda (nå Ullensvang) og Suldal Kommune om å lage ulike rapporter ble vi enige om at våre innspill skulle gis ifb med arbeidet med fagtemaene landskap, friluftsliv og reiseliv.

Historikk og innspill ble som avtalt med regulanten gitt til konsulenten (kopi til regulant og kommune) tidlig, vi etterlyste saken, ble lovet befaring (der vi skulle være med), men ingen ting skjedde.

Etter at rapportene var laget såg vi at ikke noe var med og ifbm info-møtet regulanten hadde ble det etterspurt uten at svar ble gitt. Endelig rapport inneholder etter det vi ser ingen ting om forholdet rundt Håraelva og den konkrete saken (vi frykter at det er flere tilsvarende forhold i reguleringsområdet).

Det ble så fra regulanten lovet at forholdet skulle tas opp med NVE Miljøtilsynet. Dette måtte vi etterlyse, men fikk så, direkte fra NVE, info både om spørsmålet som var stilt og NVE`s klare svar, se vedlegg.

Det er altså ingen tvil hvilket ansvar regulanten har, noe de har fullstendig neglisjert i snart 60 år.

Vi er ikke kjent med om at det i det hele tatt er gjort noen kartlegginger og risikovurderinger rundt dette. 

Reguleringsbestemmelsene for manøvrering av Røldalsvatnet er dessuten alt for uklare og upresise. Slik vi har sett det praktisert de siste åra, bl.a uten respekt for for henstillinger og formelle og uformelle ansvar ihht flom og flomproblematikk, er negativ for alt i randsonene rundt vatnet, se vedlegg med utklipp fra manøvreringreglene og bildevedlegg fra 2018.

NVE sender og har sendt ut flere brev til regulantene bl.a mht flomhåndtering, et eksempel er vedlagt.

Dette  det ses på med nye øyne og ihht dagens krav og forventninger. 

Vedlegger også en tidlig mail ifbm henvendelsen til regulanten. Mer info, korrespondanse og dokumentasjon kan om nødvendig sendes.
Det er bare å ta kontakt dersom det er spørsmål 

Sauda/Vikedal/Røldal 8.jan 2021. 

Vennlig hilsen for grunneierne Olav O Hårajuvet (30/16), tlf 958 02 328, mail olavoh@online.noog Ola Hårajuvet (30/86), tlf 416 68 485, mail olahaara@onlline.noOla Hårajuvet  Følgende dokumenter er vedlagt:

  • 2019-01 Utløpet av Håraelva, kort bildehistorikk
  • Utløpet av Håraelva, bilder okt og des 2018
  • 2021-01 Håraelva – bilder okt 2020 og jan 2021, utgraving vestside
  • 2021 Manøvreringsreglment for Røldalsvatnet, utklipp fra konsesjonen
  • 2005-05-23 NVE-brev manøvrering av magasiner i flomsituasjoner
  • 2020-12 Svar fra og spørsmål til NVE fra RSK ang ansvar
  • 2019-01 Henvendelse i forbindelse med utløpet av konsesjon RSK