St. prp. nr. 29. 16 – 1962-63

Tillatelse for et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og staten som deltakere, til erverv og regulering i Røldal—Suldalvassdraget m. v.

Røldal herred styre vedtok i møte
18. januar 1962 enstemmig følgende uttalelse:
«I Norsk Hydro sin konsesjonssøknad m/
vedlegg p. v. a. dotterselskapet A/S Rjukan
foss, er det gjort nærare greide for regule
rings- og utbyggingsplanene. Kommunen sin
tekniske konsulent, sivilingeniør Erik Ræstad,
har gjeve ei utgreiing om dei hydrologiske
tilhøva i vassdraga, og har knytt ein del kom
mentarar til konsesjonssøknaden. Denne ut
greiinga fylgjer som vedlegg 7. Kommunesty
ret viser til dette materialet og vil i det høve
peike på fylgjande omfatande endringar i
naturtilhøva i Røldal.

Etter søknaden vert Valdalen neddemd ved
ein 85 m høg dam i Hyttejuvet. Dermed vil
Valldalselva/Storelva frå damstaden til Røl
dalsvatnet verta så å seia heilt turrlagd. Det
same kjem eventuelt også til å gjelde Risbu
elva, Nøvlefossen, Grytøyelva og elva gjennom
Brattlandsdalen. Votnavatnet vert oppdemt
med ein 45 m høg dam og 3338 da beitemark
vert sett under vatn. Røldalsvatnet vert senka
med heile 17 m.

Berre det som alt er nemnt framanfor syner
at den planlagde reguleringa vil føre med seg
sers store og alvorlege skadeverknader for dei
einskilde grunneigarar og for eigarar av
andre rettar, og ikkje minst for kommunen i
det heile.

Røldal er ei fjellbygd der hovudnæringa
gjennom mange hundreår har vore jordbruk,
med stølsdrift og geitehald som den viktigaste
faktor. Gardsbruka er små, men dei fleste
har noko skog, dei beste teigane i Valldalen
og på sørsida av Røldalsvatnet, slik at dei har
hatt nok til eige bruk og gjerne litt til sal,
nok til at bygda har vore sjølvhjelpt med
brensel.

Det er helst lite dyrkingsjord heime i sjølve
Røldal og det meste er utnytta, men inne i
Valldalen ligg enno fine og flate vidder, som
med moderne maskinutstyr kan leggjast un
der kultur for ein rimeleg kostnad og gje god
avkastning. Ved sida av jordbruket har folket
vore nøydd til å nytte ut alle høve til å skaffe
seg nok inntekter til levemåten.

Med si vakre natur, sine fossar og fjell og
speglande vatn, har Røldal kunna glea seg
over ein aukande straum av turistar frå alle
land i verda, og turistnæringa har etter kvart
vorte ei viktig inntektskjelde ved sida av
jordbruket. Når Heilårsvegen er ferdig skulle
Røldal ha alle føresetnader for å verta eit
førsterangs vintersportssentrum, men då må
ikkje bygda verta utskjemd av øydelagt natur
og skjemmande sår i landskapet.
Det er vel ikkje tvil om at foruten skadane
på jordbruket, vil den påtenkte reguleringa
også ha store skadeverknader for turist
næringa.

Ein kan dermed sikkert slå fast, at ved dei
planlagde regulerings- og utbyggingsarbeid
vil Røldal misse fundamentale delar av sitt
næringsgrunnlag. Inngrepa vil i røynda verta
av ein slik storleik og av ei så alvorleg natur
at kommunen har vore inne på tanken om å
leggja ned protest mot gjennomføring av pla
nane. Når ein likevel tek omsyn til at konse
sjonssøknaden gjeld eit prosjekt av stor na
sjonaløkonomisk vekt, vil Røldal kommune
styre ikkje setje seg i mot at det på visse
vilkår vert gjeve konsesjon, men då må det
og frå konsesjonssøkjaren si side, så langt
råd er, verta ytt og ofra noko for å søkje å
avbøte skadeverknadene og den alvorlege for
ringinga av levevilkåra i den bygda som den
veldige kraftutbygginga i fyrste rekkje vil gå
ut over.

I denne samanheng vil me nemne at kom
munen helsar Norsk Hydro sine skogreis
ningsplanar med glede. Me vil likevel streka
under at dette er ein langtidsplan som fyrst
langt ut i framtida om 50—60 år — kanskje
kan tenkjast å skaffe noko inntekter til
bygda. Skogreisningsplanen bør verta nær
mare utarbeidd og drøfta mellom Norsk Hydro
og kommunen. Reint generelt vil kommune
styret uttale at skogreisningsplanen som øko
nomisk faktor ligg så langt fram i tida at
den ikkje på nokon måte må få innverknad
på dei konsesjonsvilkår som det er naturleg
og rimeleg å fastsetja ved ei så vidfemnande
regulering og med så store inngrep i natur
tilhøva.

Kommunen tillet seg å be om at statsmak
tene ved fastsetjinga av konsesjonsvilkåra tek
omsyn til fylgjande punkt:

 1. På bakgrunn av dei svære inngrep og
  skadebotverknader av den storleik det her
  er tale om, at søknaden omfatar løyve til
  å rå over alt vatn, og at ålmenta og vert
  påførd skade, finn kommunestyret at ei
  konsesjonsavgift på kr. 4,50 pr. natur
  hestekraft må høve.

  Kommunestyret vil i denne samanheng
  også streka under at ved ei fastsetjing
  av avgifta må ein ha for auga at Røldal
  vert fråteken dei uvanlig store kraft
  mengdene det her er tale om, me di
  krafta skal førast ut or bygda for å verta
  nytta til storindustri på annan kant av
  landet.

  Dei store utbyggingsarbeida som vil verta
  sette i gang, vil snu heilt om tilhøva i
  Røldal. Kommunen vil alt frå fyrste stund
  verta stilt framfor store og ulike oppgå
  ver som ein ikkje utan vidare vil kunna
  makte å løyse. Såleis kan ein og peike på
  at kommunen truleg straks lyt tilsetja
  kvalifiserte fagfolk til å ta seg av dei
  mange tekniske oppgåver og spørsmål
  som melder seg. Dette vil koste etter må
  ten store summar, og ein finn det rimeleg
  at Norsk Hydro — helst friviljug stiller
  til rådvelde — eller vert pålagd å utbe
  tale forskotsvis ein del av konsesjonsav
  giftene, t. d. kr. 75 000,— så snart an
  leggsarbeidet tek til.

 2. Regulerings- og utbyggingsarbeida fører
  med seg at ein del av dei noverande ve
  gane i Røldal vert sett under vatn. Ei
  eventuell senking av Røldalsvatnet vil
  verke til at gamle ferdslevegar over isen
  vert øydelagde, og at båtferdsla på vatnet
  vert gjord vanskelegare. Neddemminga
  av Valldalen vil gjera det aktuelt å finne
  nye støls- og beiteområde i bygda. For å
  kunne utnytte desse må det byggast ve
  gar fram til dei. Kommunestyret vil di
  for gjera krav om at konsesjonssøkjaren
  vert pålagd å bygge desse vegane:

  a. Veg på nord-austsida av Valldalen
  over høgste regulerte vasstand. Føre
  setnaden må vera at vegen byrjar
  nedanfor Hyttejuvet, ved Ullstøl, og
  bør leggjast oppe i lia over Heialeitet
  —Valldalslia og fram til Middalen. På
  sørsida må det førast veg fram til
  Kjønberget. Vegane må haldast far
  bare for vintertransport og konse
  sjonssøkjaren må vårbrøyte vegane
  slik at dei er farande med bil fyrst i
  juni. Dei interesser desse to vegane
  skal tene går fram av vedlegg 2.

  b. Veg langs Røldalsvatnet frå Botnen til
  Grytøyr bru. Vinterbrøyting og som
  marvedlikehold må påleggjast. Sjå
  vedlegg 12 og 13.
  Veg frå inntaket ved Grytøyrelva
  (Åmot) til Nyastøl og vidare til Blå
  bergnutstølen.

  d. Veg frå riksvegen ovanfor Tufte og
  opp langs austsida av Tufteelva fram
  til Austdalen og vidare til Grøndalen.
  Ein vil her peike på at for å gje høve
  til betre utnytting av gamle beite
  strekningar og opne nye, vart det alt i
  1930-åra gjort framlegg frå Røldal
  jordstyre om å bygge veg om Aust
  dalen—Huseskar—Kjødnastølskar og
  vidare ned i Valldalen og dessutan veg
  til Grytdalen—Blåbergnutbeita. Dei
  tilsvarande krav som kommunestyret
  i dag gjer krav om, er såleis ikkje
  nye og oppkonstruerte på grunn av
  konsesjonssøknaden. Sjå Fylkestings
  boka for Hordaland 1947, sak 71.
  e. Veg frå riksvegen ved Edlandshaugen
  til Frøystøl.

  Vegen frå Botnen til Grytøy bru og
  vegen i Valldalen må byggjast som
  bygdeveg. Dei andre vegane vert å
  bygge som stølsbilvegar, då likevel
  slik at første delen av Austdalsvegen
  vert bygd som bygdeveg.

  Dei interesser dei nemnde vegane skal
  tene er nærare utgreidde i vedlegg 3.
  Det er kommunestyret sin føresetnad
  at det på vanleg måte vert fastsett at
  konsesjonssøkjaren vert pålagd å bera
  utgiftene til vedlikehald og utbetring
  av offentlege vegar og bruer der ein
  må rekne med at desse utgiftene vert
  serleg auka på grunn av anleggsar
  beidet. Det er vidare føresetnaden at
  vegar og bruer som konsesjonssøkja
  ren bygger, kan nyttast fritt av ål
  menta.

 3. Røldal kommune manglar samfunnshus.
  Det vil vera rett at konsesjonssøkjaren
  vert pålagd å vera med i utgiftene ved
  bygging av samfunnshus i staden for å
  bygge eit mellombels motehus.

 4. Konsesjonssøkjaren sitt vass- og kloakk
  anlegg må innpassast i kommunen sin
  kloakk- og vassverkdan. Det kan i denne
  samanheng nemnast at Storelva vert
  øydelagd som kloakkresipient. Kommunen
  vil gjerne ha tingingar med Norsk Hydro
  om denne saka for å koma fram til ei
  løysing. Dersom dette ikkje fører fram,
  bør Norsk Hydro påleggjast å yte tilskot
  til løysing av kloakk- og vassverkanlegg.
  Det vert vist til vedlagte uttale frå di
  striktslækjaren i Røldal om desse spørs
  måla, vedlegg 4.

  Ei stor oppgåve som står for tur er ut
  arbeiding av reguleringsplan for Røldal.
  Norsk Hydro sine bygningar og anlegg
  bør innpassast i ein slik plan og konse
  sjonssøkjaren må påleggjast, i samsvar
  med konsesjonslova § 2, 7 å koste utar
  beidning av planen og å yte tilskot til
  gjennomføringa.

 5. Kommunen har gjort vedtak om bygging
  av ny skule. Tomt er sikra. Skulestyret
  reknar med at skulen vil verta ferdig
  hausten 1964. Ved planlegginga av skulen
  har skulesturet teke omsyn til den auken
  i talet på skuleborn i Røldal som ein må
  rekne med på grunn av Norsk Hydro sine
  anleggsarbeid. Skulen er planlagd med ei
  golvflate på 600 m 2. Med det barnetalet
  ein no har i Røldal, meiner skulestyret
  at 400 m 2 ville vera nok. Skulestyret har
  rekna med at skulen på grunn av den
  auka romplanen vert fordyra med ca. kr.
  500 000,—. Konsesjonssøkjaren bør på
  leggjast å yte tilskot til det nye skule
  bygget i samsvar med det.

  I samband med leikeplass til skulen er
  det tanken å få i stand ein idrottsplass.
  Norsk Hydro bør påleggjast å stø arbei
  det med eit slikt anlegg. Me viser til brev
  frå Tiltaksnemnda av 16.9.-1961 og frå
  Røldal skulestyre av 13.9.-1961, vedlegg
  5 og 6.

 6. Det er føresetnaden at det på vanleg måte
  vert pålagt konsesjonssøkjaren å innbe
  tale ein pengesum til jordbruksfond og
  fiskefond, og vidare at han vert pålagd å
  setje ut fiskeyngel i vassdraga etter de
  partementet sin nærmare plan.
  Konsesjonssøkjaren må og verta pålagd
  å tilsetja jakt- og fiskeoppsyn i anleggs
  tida.

 7. Sett som eit samla fallkompleks er Røl
  dal/Suldal-vassdraget eit sers konsentrert
  og verdfullt vassdrag. Det er på det reine
  at desse falla har vore selde uvanlegt
  billegt, samanhalde med det verde dei har
  i dag.

  I konsesjonssøknaden er det gjort greide
  for kor store valutainntekter energipro
  duksjonen kan gje att t. d. ved framstil
  ling av aluminium. 2 milliarder kWh år
  leg i medel i eit kraftkompleks som det
  vil koste 270 mill. å bygge ut, tilsvarar
  omlag 100 000 tonn aluminium årleg til
  eit salsverde av omlag 330 mill. kroner.
  På denne bakgrunn må ein i dag vurdere
  dei attståande fallstrekningar og revur
  dere dei fallstrekningar som er selde, i
  høgste prisslag på rå vasskraft. Me viser
  i dette høve til § 12, 9 i reguleringslova.

 8. Når det gjeld Norsk Hydro sitt framlegg
  til manøvreringsreglement, syner kom
  munestyret til den før nemnde utgrei
  dinga frå kommunen sin tekniske konsu
  lent, sjå vedlegg nr. 1. Det er føreset
  naden at det ikkje vert gjort noko vedtak
  når det gjeld Suldalslågen som kan koma
  til å kollidere med Røldal sine interesser.

 9. For å kunna leggje til rette vilkåra for
  nye næringsgreiner i Røldal, må konse
  sjonssøkjaren verta pålagd å avstå kraft
  til Røldal kommune i samsvar med dei
  reglar som er sette i reguleringslova § 12
  post 15, og i det høve leggje til grunn
  den høgste kraftmengde ein etter lova
  kan krevje. Krafta må leverast til sjølv
  kostnad.

 10. Ved reguleringa av Valldalen må ein
  rekne med at det økonomiske drifts
  grunnlaget for Røldal ysteri vert så
  svekka at det kan verta vanskeleg å halde
  drifta oppe. Som kjent er Røldals-geit
  osten ei landskjend vare, og det ville vera
  sers leit om ein skulle sjå seg nøydd til
  å innstille produksjonen av denne.
  For at det om mogeleg skal verta rek
  ningssvarande å halde ysteriet i gang,
  endå om mjølkemengda vert mindre, må
  konsesjonssøkjaren verta pålagd å yte til
  skot til drifta, eller i verste fall yte full
  skadebot om ysteriet må leggjast ned.
  Konsesjonssøkjaren må så langt råd er
  nytte den kvalifiserte arbeidskraft som
  er å finne i bygda, og arbeidarane må
  takast inn gjennom det offentlege ar
  beidskontoret.

 11. Med heimel i reguleringslova § 12, punkt
  18, bør Norsk Hydro også verta pålagd
  fylgjande:
  Opparbeiding av nye kulturbeitefelt som
  delvis skadebot for neddemde vidder.
  Rydding av neddemd grunn og nytting
  av fyllmassene frå tunnelar, trykksjakter
  og kraftstasjoner m. m. på ein slik måte
  at ein slepp skjemmande steintippar.
  Der vassføra ikkje lenger er gjerde for
  beitefe, må konsesjonssøkjaren verta på
  lagd å setje opp forsvarleg gjerde, og
  halde gjerdet i stand i framtida.
  Om mogeleg må massane frå utspreng
  ningar av kraftstasjonane og tilførsels
  tunnelen nvttast til planering t. d. ved
  Lynghamar og dei turrlagde elvefara på
  begge sider av Kalsøyna. Dei turrlagde
  og planerte områda bør vederlagsfritt
  stillast til råvelde for industrireisning
  eller andre tiltak som kan styrkje
  næringsgrunnlaget i bygda i framtida.

  Geotekniske granskingar er berre føre
  tekne der Storelva fell ut i Røldalsvatnet.
  Tilsvarande granskingar må og gjerast
  på dei stadene som er nemnde i ved
  lagde uttale frå Tiltaksnemnda i Røldal,
  vedlegg 7. Dersom såvorne granskingar
  syner at det vil vera fare for utrasing,
  må konsesjonssøkjaren verta pålagd å ut
  føre turvande sikringstiltak.
  Me vil og peike på opplysningane i det
  nemnde vedlegg om turvande båtopptrekk
  i Røldalsvatnet.

  Av omsyn til dei store interesser som
  knyter seg til turistnæringa i Røldal, bør
  konsesjonssøkjaren verta pålagd å halde
  vass-standen i Røldalsvatnet oppe i tida.
 12. juni—30. september, slik at det i denne
  tida ikkje vert senka under kote 378.
  Vidare bør det undersøkjast om det er
  mogeleg å skaffe vassføring i Nøvlefos
  sen og Brattlandsdalen i same tidsrom.
  Som vedlegg 8 legg me ved eit stutt over
  syn over turisttrafikken i Røldal. Uttale
  frå Landslaget for reiselivet i Norge fylg
  jer som vedlegg 9 og notat frå Kontoret
  for områdeplanlegging for Bergen og
  Hordaland som vedlegg 10.
  Det bør gjerast vedtak om at ekspropria
  sjonsskjønnet også kan konstituerast
  som tiltaksskjønn.»

  Det framgår av bilag 2 at vegen til Vall
  dalsvatn sommer som vinter har vært ad
  komsten til stølene, beite- skog- og jaktom
  rådene i dalen og de nedre partier av Hard
  angervidda samt til turisthyttene Valldalseter
  og Litlos. Belegget på disse hytter har de
  siste år vært 300—400 i påsken og 1 500—
  2 000 overnattinger om sommeren. Om kring
  3 000 sauer sies å beite i Vivassdalen og inne
  på Hardangervidda. I selve Valldalen er tallet
  oppgitt til ca. 1500. Dyrene transporteres
  med bil til og fra Valldalsvatn. Herredskog
  mestercn i Kvam har beregnet gjenværende
  bjerkeskog etter reguleringen til ca. 770 da
  netto.