St. prp. nr. 29. 16 – 1962-63

Tillatelse for et stiftendes aksjeselskap med A/S Rjukanfos og staten som deltakere, til erverv og regulering i Røldal—Suldalvassdraget m. v.

Røldal jordstyre (bilag 12) uttaler
i møte 10. mai 1961:

«Vedk. Røldalsvatnet.
Det må vera eit vilkår for konsesjonen at
det vert bygt veg langs med heile austsida av
vatnet, av hensyn til dei gardane som ligg der
og skogteigane langs vatnet. Vidare må Norsk
Hydro forplikte seg til å halda vannstanden
oppe på normal høgd i sumarhalvåret og gjera
dei førebyggjande arbeid som trengst for å
hindra utrasing i strendene.

Vedk. Nøvlevassdraget.
Norsk Hydro må forplikta seg til å byggja
veg ved sida av bassenget, så restane av dei
beita som er der vert tilgjengelege og kan
nyttast.

Vedk. Valldalen.
Om konsesjon vert gjeven, må Norsk Hydro
byggja veg langs bassenget og vidare til stø
len Tjønnberget. Elles kan ikkje restene av
beita i dalen nyttast til stølsdrift. Dei bør og
byggja vegar til andre beite, så desse kan
gjerast tilgjengelege for stølsdrift. Vidare bør
dei hjelpa til med å dyrka opp beite heime i
bygda for dei gardane som misser beita sine
og har utmark heime som høver for kultur
beite.
Slutning.
Jordbruket i bygda vil verta mykje skade
lidande ved ei så stor regulering, serleg i
Valldalen. Men fleirtalet i jordstyret (3 mann)
meiner at ser ein heile bygda under eitt, vil
det verta til økonomisk forbetring med denne
utbyggjinga. Og ser ein på dei store kraft
mengder som kan vinnast ut ved reguleringa,
finn ein ikkje å kunne setja seg i mot at
Norsk Hydro får gjennomføra sine planar.
Mindretalet (2 mann) meiner at planen om
reguleringa av Valldalen bør ikkje gjennom
førast. Reguleringa av Røldalsvatnet og
Nøvlevassdraget finn ein ikkje å kunne setja
seg i mot.»

I alt 28 underskrifter på brev av 7. januar
1961 (bilag 13) står bak krav om «vei fra
riksveien i Botnen til Odland, Bratteig til og
med Grytøy bru». Vegen kreves holdt oppe om
vinteren og vedlikeholdt. 4 underskrifter be
merker at kravet skal gjelde übr u 11 veg
forbindelse mellom Botnen og Grytøyr over
Odland—Bratteig. 4 underskrifter på brev av
7. februar 1961 støtter også vegkravet.